کشف سرقت در شهرستان کنگان افزایش یافت
فرمانده انتظامی شهرستان کنگان گفت: طی سال جاری کشف سرقت در شهرستان کنگان ۲۲ درصد افزایش یافت.