کشوری که میزبان جانوران مرگبار است + فیلم
کشور استرالیا زیستگاه جانوران مرگباری است که جان انسان ها را تهدید می کند.