کلینتسویچ: آمریکا ایدئولوژی را از سیاست خارجی کنار گذاشته
معاون کمیسیون دفاعی شورای فدراسیون روسیه گفت سیاست خارجی آمریکا با ترامپ، وجهه ایدئولوژیک خود را از دست داده و به ابزاری برای دستیابی به اهداف اقتصادی تبدیل شده است.