کمبود نیروی انسانی در کلینیک سیار دندانپزشکی
رییس دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت:: عمده مشکل کلینیک سیار دندانپزشکی، کمبود نیروی انسانی است.