کمک ۶۹۱ میلیون دالری بانک جهانی به افغانستان


کمک 691 میلیون دالری بانک جهانی به افغانستان

بانک جهانی ۶۹۱ میلیون دالر به گونه بلاعوض  به افغانستان کمک کرد.

به گزارش نویسنده وستر؛ قرارداد این کمک امآنلاین سه‌شنبه ( ۲۱ حمل ) میان اکلیل حکیمی وزیر مالیه و شبهام چودری رییس بانک جهانی در بخش افغانستان به امضا رسید.

وزیر مالیه حین امضای این قرارداد گفت که کمک ۶۹۱ میلیون دالری بانک جهانی به افغانستان در بخش‌های صحت، مخابرات و بانکداری به مصرف خواهید رسید.

آقای حکیمی گفت” ۶۰۰ میلیون دالر این کمک در بخش صحت به مصرف می‌رسد. ۵۱ میلیون دالر آن در زمینه دیجیتال سازی پروژه کاسا یک هزار به مصرف می‌رسد. که در کنار آن یک فایبر نوری کشیده می‌شود که در قیمت انترنت کاهش خواهد آمد. ۴۰ میلیون آن در بانکداری از لحاظ اقتصادی و معیاری سازی بانک‌ها به مصرف می‌رسد. در زمینه ایجاد سهولت‌های قرضه به دهاقین و نیز صنعت کاران به مصرف خواهد رسید”.

همزمان با این ایتل سنهاوسر معاون بانک جهانی در امور کشورهای آسیایی گفت که آنان این پول را در سه بخش مهم در افغانستان به مصرف خواهند رساند.

وی تاکید کرد که آنان با بکارگیری بهترین ابتکارات که به سطح جهانی بوده تلاش می‌کنند که پروژه صحت عامه که یکی از پروژه‌های خوب حکومت افغانستان بوده است را به موفقیت برسانند.

معاون بانک جهانی در امور کشورهای آسیایی موقعیت افغانستان را استراتیژیک خوانده تاکید کرد که دیجیتال سازی پروژه کاسا یک هزار می‌تواند افغانستان را به نقطه وصل کشورهای آُسیایی مبدل کند.

در همین حال، فیآنلاین الدین فیآنلاین وزیر صحت عامه، ۶۰۰ میلیون دالر کمک بانک جهانی که طی ۳ سال در زمینه صحت به مصرف خواهد رسید.

وی تاکید کرد که آنان با مصرف این پول تلاش می‌کنند، تا دسترسی مردم را به خدمات خوب صحی بلند برده و نیز مراکز صحی در ولایات و ولسوالی‌های کشور را افزایش داده تا از مرگ و میر زنان جلوگیری شود.

آقای فیآنلاین گفت که مصرف این پول بر اساس پرداخت صورت گرفته و موسسات که خدمات خوب ارایه نکنند، از پرداخت محروم خواهند شد.

عبدالاحد فقیری- نویسنده وستر