گزارش تحولات آموزش و پرورش در استان سیستان و بلوچستان بررسی شد
هیات دولت در جلسه عصر امروز به ریاست روحانی، گزارش تحولات در حوزه آموزش و پرورش در استان سیستان و بلوچستان را بررسی کرد.