گزارش تمرین تیم ملی فوتبال
تمرین نوبت عصر تیم ملی فوتبال از ساعت ۱۶:۴۵در ساختمان پک آغاز شد.