گفتمان مردم‌سالاری در افغانستان؛ قوم‌گرایی بزرگترین مانع دموکراسی در افغانستان


گفتمان مردم‌سالاری در افغانستان؛ قوم‌گرایی بزرگترین مانع دموکراسی در افغانستان

داکتر محمد امین احمدی عضو پیشین کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی می‌گوید که قوم گرایی بزرگترین مانع تحکیم دموکرسی در افغانستان است و باید از میان برداشته شود.

به گزارش نویسنده وستر؛ آقای احمدی امآنلاین چهارشنبه (۱۳ سرطان) در یک نشست علمی موسوم به گفتمان مردم سالاری در افغانستان که از سوی کانون اندیشکده آزادی در کابل تدویر یافته بود، قوام‌گرایی را بزرگترین مانع تحکیم دموکرسی در کشور خواند.

آقای احمدی در این نشست علمی که شماری زیادی از اساتید دانشگاه، دانشجویان و نیوزنگاران حضور یافته بودند بیان داشت که قوم گرایی و تقسیم قدرت براساس قومیت بزرگترین سد و مانع فرا راه برگزاری درست انتخابات و تحکیم دموکرسی در کشور است.

وی گفت که قوم و فرهنگ‌های مختلف که به هدف جلوگیری از حذف و میسر شدن حداقل زمینه‌های زندگی برای اقوام کوچک و خرده اقلیت‌ها در کشور، در قانون اساسی افغانستان درج شده، امآنلاینه به معیار تقسیم بندی قدرت در افغانستان بدل شده است.

وی بیان داشت که این مسئله زمینه نظام‌مند شدن حکومت، تحکیم برابری شهروندان و رفع تبعیض را از بین برده و شهروندان افغانستان را به درجه یک، درجه دوم و سوم تقسیم بندی کرده است.

این پژوهشگر علوم سیاسی تغییر نگاه عمومی مردم به مبحث قومیت به عنوان یک مفهوم مندرج در قانون اساسی، قرار گرفتن مفهوم شهروند و شایستگی به عنوان معیار تقسیم قدرت و حکومت پاسخگو را راهکار تحکیم دموکرسی و برابری در افغانستان خوانده از نخبگان سیاسی کشور خواست که در این مسیرها قدم بردارند.

وی در بخشی از سخنانش به مفهوم ملت پرداخته گفت، که امآنلاینه شماری زیادی از مردم افغانستان و حتی نخبگان تصور می‌کنند که ملت یک برساخته طبیعی و ازپیش ساخته است، در حالیکه ملت نه یک امر طبیعی بلکه یک مفهوم توافقی و قراردادی است.

آقای احمدی خاطر نشان ساخت که نگاه طبیعت گرایانه به مفهوم ملت نیز یکی از عوامل بآنلاین قوم گرایی و مانع توسعه سیاسی است که باید اصلاح شده و زمینه توافق مردم روی مفهوم ملت مهیا شود.

در همین حال داکتر مجیب الرحمان رحیمی پژوهشگر علوم سیاسی و سخنگوی ریاست اجرایی نیز در صحبت‌های علمی اش در این نشست به چالش‌های سیاسی فرا راه تحکیم دموکرسی در افغانستان پرداخت.

آقای رحیمی در صحبت‌هایش گفت که وضعیت اجتماعی رو به توسعه افغانستان، وجود ذهنیت سنتی، وجود هویت‌های متکثر قومی و راه یافتن یک حلقه مافیایی در قدرت، نظام دست نشانده پروری و پدر میراثی را در افغانستان رویکار آورده و در مسیر تحکیم دموکرسی موانع ایجاد کرده است.

وی که از مفاهیم “دست نشانده پروری” و “پدر میراثی”به عنوان نظام‌های سیاسی قابل رشد در جوامع شبیه افغانستان یاد کرد، بیان داشت که یک حلقه مافیایی در کشور تمام منابع و امکانات را در کنترول گرفته اند وبا تمثیل شکلی دموکرسی و حاکمیت قانون فراروی تحکیم دموکرسی و توسعه سیاسی در کشور مانع ایجاد می‌کنند.

رحیمی ضعف نهادها، نا امنی، فقر، برداشت وارونه از دین، نابرابری، فکر سنتی و غیره را عوامل رشد و بآنلاین این نوع نظام‌ها در جوامع دانسته خاطر نشان ساخت که تاوقتی این نوع نظام سیاسی که افغانستان فعلی نمونه بارز آن است موجود باشد، توسعه سیاسی ناممکن خواهد بود.

عبدالجلیل سروش- نویسنده وستر