گفتگوی برنامه نود با علی قلی زاده +فیلم
برنامه نود گفتگویی با علی قلی زاده بازیکن سایپا داشته است.