گلستان ظرفیت مناسبی برای ایجاد باغ با هدف جلوگیری از فرسایش خاک دارد
معاون امور باغبانی وزیر جهادکشاورزی گفت: وجود ۱۱۰ هزار هکتار اراضی شیب دار گلستان ظرفیت مناسبی برای ایجاد باغ با هدف جلوگیری از فرسایش خاک است.