یادگاری دست نخورده از دوران «اسکندر مقدونی» در هرات
قلعه «اختیار الدین» که «ارگ بالاحصار» هم نامیده می‌شود، در معنی قلعه‌ای کوچک در میان قلعه‌ای بزرگ به دوران اسکندر مقدونی برمی‌گردد.