یقین به توحید، راز تعالی شهیدان +تصویر
شهید یکی از والاترین و رفیع ترین جایگاه ها نزد خداوند متعال است.