یک پیروزی و شکست برای تنیس روی میزبازان ایران در رقابت های جهانی
روز نخست رقابت های قهرمانی روی میز جهان برای کشورمان با یک پیروزی و شکست همراه بود.