۲ واحد مسکونی به خانواده‌های محروم دیر تحویل شد
۲ واحد مسکونی در شهرستان دیر روز پنجشنبه در آیینی با حضور استاندار بوشهر به خانواده‌های بی سرپناه این شهرستان تحویل شد.