۲ کشته در واژگونی کامیون اسکانیا در محور اراک -بروجردبراثرواژگونی کامیون کشنده اسکانیا در محور اراک -بروجرد ۲ نفرجان دادند.