۴۰۰۰ هکتار از مزارع بردسیر به آفت سن آلوده است
مدیرجهادکشاورزی بردسیر گفت:به دلیل خشکسالی و کاهش رویش گیاهی مراتع، آفت سن مزارع گندم شهرستان بردسیر را آلوده نموده است.