۴ مصدوم در واژگونی خودرو سواری پراید
واژگونی خودرو سواری پراید ۴ مصدوم بر جای گذاشت.