۶۶ میلیارد تومان برای حوزه فرهنگی ایلام هزینه می شود
استاندار ایلام گفت: بیش از ۶۶ میلیارد تومان در سال جاری برای کمک به زیرساخت های فرهنگی استان هزینه خواهد شد.