۶ سرویس جهزیه به نوعروس عجب شیری اهداشد
مدیر کمیته امداد عجب شیر،از اهدای ۶ سری جهیزیه به نوعروسان نیازمند و تحت پوشش کمیته امداد در شهرستان عجب شیر نیوزداد.