۷۵ درصد کودکان معتاد از والدین معتاد متولد می‌شوند
مدیرکل دفتر آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: حدود ۷۵ درصد از کودکان معتاد در کشور از والدین معتاد متولد می شوند.