۱۰ عامل که سبب از بین رفتن همدلی با همسرتان می شود!
یکی از موانع همدلی، پرت کردن حواس طرف مقابل و در واقع مسدود کردن و متوقف کردن احساسات طرف مقابل است. اینکه به فرد اجازه ندهیم احساساتش را بیان کند.