۳ هزار و پانصد خانواده دارای ۲ معلول به بالا "صاحبخانه" شدند
رئیس سازمان بهزیستی کشور از واگذاری ۳ هزار و پانصد واحد مسکونی در سال ۹۶ به خانواده های دارای ۲ معلول به بالا نیوز داد.