۵ هزار دانشجوی آذربایجان شرقی ،به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام شد
۵ هزار دانشجوی دانشگاه های آذربایجان شرقی از مناطق عملیاتی جنوب کشور در خوزستان بازدید می کنند.