۶۰ درصد مشاغل سال ۹۶ به زنان اختصاص یافت




معاون رئیس جمهور در امور زنان با تاکید بر اینکه سهم زنان در حوزه اشتغال رو به افزایش است، گفت: ۶۰ درصد مشاغل در سال ۹۶ به زنان تعلق گرفت.