۶۶ سد بزرگ کشور کمتر از ۴۰ درصد آب دارند/ افت ۵۷ درصدی انرژی تولیدی نیروگاه‌های برق‌آبی
۶۶ سد بزرگ کشور کمتر از ۴۰ درصد آب دارند/ افت ۵۷ درصدی انرژی تولیدی نیروگاه‌های برق‌آبی