۷۰ میلیون ایرانی زیر پوشش شبکه گازرسانی قرار گرفتند
مومنی از گازرسانی به بیش از ۲۲ میلیون و ۳۵۶ هزار و ۶۶۵ مشترک معادل ۷۰ میلیون نفر در کشور نیوز داد.